dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 8 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) mien phi,tai lieu Bài 8 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) mien phi,bai giang Bài 8 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/24/2012 8:27:20 PM
Filesize: 2.44 M
Download count: 191
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Câu hỏi:
Hãy mô tả diễn biến cơ bản của trận đánh trên sông Bạch Đằng ?
Trả lời:
Cuộc kháng chiến chống quân Tống
xâm lược lần thứ nhất
Quân Tống tràn sang nước ta
Cọc gỗ đâm thuyền
Quân Tống theo hai đường thủy, bộ
Quỷ Môn Quan – đường bộ
Sông Bạch Đằng – đường thủy
Bài 9:
KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT

Diễn biến cuộc kháng chiến:
Đầu năm 981, quân Tống tiến vào nước ta theo hai đường thủy, bộ.
Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Nhiều trận diễn ra trên bộ và sông Bạch Đằng . Quân Tống đại bại.

Câu hỏi:
Nêu ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn?
Trả lời:
+ Ý nghĩa:
* Ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.
* Đất nước ta phát triển, đủ khả năng bảo vệ độc lập Đại Cồ Việt.
Bài 9:
KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT

Diễn biến cuộc kháng chiến:
Đầu năm 981, quân Tống tiến vào nước ta theo hai đường thủy, bộ.
Lê Hoàn trực tiếp tổ chu7c1` và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Nhiều trận diễn ra trên bộ và sông Bạch Đằng . Quân Tống đại bại.
+ Ý nghĩa: * Ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.
* Đất nước ta phát triển, đủ khả năng bảo vệ độc lập Đại Cồ Việt.
Bài 9:
KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT

Diễn biến cuộc kháng chiến:
Đầu năm 981, quân Tống tiến vào nước ta theo hai đường thủy, bộ.
Lê Hoàn trực tiếp tổ chu7c1` và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Nhiều trận diễn ra trên bộ và sông Bạch Đằng . Quân Tống đại bại.
+ Ý nghĩa: * Ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.
* Đất nước ta phát triển, đủ khả năng bảo vệ độc lập Đại Cồ Việt.
2. Công Lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn:
Thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Hãy tìm hiểu và cho biết công lao to lớn của anh hùng dân tộc Ngô Quyền?
Nhóm 2: Hãy tìm hiểu và cho biết công lao to lớn của anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh?
Nhóm 3: Hãy tìm hiểu và cho biết công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Hoàn?
Đáp án Nhóm 1: Hãy tìm hiểu và cho biết công lao to lớn của anh hùng dân tộc Ngô Quyền?
Ngô Quyền:
Làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc; mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho Tổ Quốc
Đặt nền móng cho một quốc gia độc lập. Khẳng định nước ta có chủ quyền

TiỂU SỬ:
Ngô Quyền sinh năm 898, mất năm 944 quê ở Đường Lâm, (Sơn Tây, Hà Nội ngày nay). Ông là con trai của quan mục Đường Lâm là Ngô Mân, sau trở thành bộ tướng và con rể của Tiết độ sứ Tĩnh Hải quân Dương Đình Nghệ (931 - 937), được giao cai quản Ái Châu (Thanh Hóa ngày nay).
Chiến thắng Bạch Đằng
938
Bài 9:
KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT

Diễn biến cuộc kháng chiến:
Đầu năm 981, quân Tống tiến vào nước ta theo hai đường thủy, bộ.
Lê Hoàn trực tiếp tổ chu7c1` và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Nhiều trận diễn ra trên bộ và sông Bạch Đằng . Quân Tống đại bại.
+ Ý nghĩa: * Ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.
* Đất nước ta phát triển, đủ khả năng bảo vệ độc lập Đại Cồ Việt.
2. Công Lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn:
+ Ngô Quyền:
Làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc; mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho Tổ Quốc
Đặt nền móng cho một quốc gia độc lập. Khẳng định nước ta có chủ quyền
+
Đáp án
Nhóm 2: Hãy tìm hiểu và cho biết công lao to lớn của anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh?
Đinh Bộ Lĩnh:
Dẹp loạn 12 sứ quân. Đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Khẳng định ý thức độc lập tự chủ qua việc đặt tên nước, chọn kinh đô, xưng đế…
Đinh Bộ Lĩnh
Bài 9:
KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT

Diễn biến cuộc kháng chiến:
Đầu năm 981, quân Tống tiến vào nước ta theo hai đường thủy, bộ.
Lê Hoàn trực tiếp tổ chu7c1` và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Nhiều trận diễn ra trên bộ và sông Bạch Đằng . Quân Tống đại bại.
+ Ý nghĩa: * Ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.
* Đất nước ta phát triển, đủ khả năng bảo vệ độc lập Đại Cồ Việt.
2. Công Lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn:
+ Ngô Quyền:
Làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc; mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho Tổ Quốc
Đặt nền móng cho một quốc gia độc lập. Khẳng định nước ta có chủ quyền
+ Đinh Bộ Lĩnh:
Dẹp loạn 12 sứ quân. Đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Khẳng định ý thức độc lập tự chủ qua việc đặt tên nước, chọn kinh đô, xưng đế…
Đáp án
Nhóm 3: Hãy tìm hiểu và cho biết công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Hoàn?
Lê Hoàn:
Tổ chức thắng lợi cuộc chống Tống năm 981 với ý nghĩa lịch sử to lớn.
=> Họ là những vị anh hùng dân tộc được nhân dân kính trọng; nhiều nơi lập đền thờ.

Lê Hoàn
Bài 9:
KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT

Diễn biến cuộc kháng chiến:
Đầu năm 981, quân Tống tiến vào nước ta theo hai đường thủy, bộ.
Lê Hoàn trực tiếp tổ chu7c1` và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Nhiều trận diễn ra trên bộ và sông Bạch Đằng . Quân Tống đại bại.
+ Ý nghĩa: * Ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.
* Đất nước ta phát triển, đủ khả năng bảo vệ độc lập Đại Cồ Việt.
2. Công Lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn:
+ Ngô Quyền:
Làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc; mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho Tổ Quốc
Đặt nền móng cho một quốc gia độc lập. Khẳng định nước ta có chủ quyền
+ Đinh Bộ Lĩnh:
Dẹp loạn 12 sứ quân. Đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Khẳng định ý thức độc lập tự chủ qua việc đặt tên nước, chọn kinh đô, xưng đế…
+ Lê Hoàn:
Tổ chức thắng lợi cuộc chống Tống năm 981 với ý nghĩa lịch sử to lớn.
=> Họ là những vị anh hùng dân tộc được nhân dân kính trọng; nhiều nơi lập đền thờ.
Lăng Vua Ngô Quyền
Lăng Vua Đinh Tiên Hoàng
Lăng vua Lê Đại Hành

Về nhà; các em hãy:
Ôn lại các kiến thức đã học.
Tìm hiểu nhà lý thành lập như thế nào?
Luật pháp nhà Lý ra sao?
Quân đội nhà Lý?