dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Quyết định ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê đầu ra của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ... mien phi,tai lieu Quyết định ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê đầu ra của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ... mien phi,bai giang Quyết định ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê đầu ra của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ... mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/21/2009 9:14:53 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
bộ giáo dục và đào tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Danh mục chỉ tiêu thống kê đầu ra của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
và giáo dục thường xuyên để sử dụng trong thời gian thí điểm emis
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4056 /-BGDĐT ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Số TT
Tên chỉ tiêu
Phân tổ chủ yếu
Đầu năm học
Giữa năm học
Cuối năm học
Cơ quan,
đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp


I - Giáo dục mầm nonNhà trẻTrường1

Số nhà trẻ
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục

30/10

30/01 năm sau

30/6

Sở GD&ĐT


2
Số nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia:
- mức 1
- mức 2
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục

30/10Sở GD&ĐT

3
Số nhóm trẻ độc lập
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục
30/6

Sở GD&ĐT


Lớp4
Số nhóm trẻ. Chia ra:
Nhóm trẻ 3-12 tháng
Nhóm trẻ 13-24 tháng
Nhóm trẻ 25-36 tháng
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục


30/10


30/01 năm sau


30/6


Sở GD&ĐT


5
Số nhóm trẻ bán trú (tổ chức nấu ăn). Chia ra:
Nhóm trẻ 3-12 tháng
Nhóm trẻ 13-24 tháng
Nhóm trẻ 25 -36 tháng
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục


30/01 năm sau


Sở GD&ĐT

6
Số nhóm (lớp) thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục
30/6

Sở GD&ĐT


Trẻ em7
Số trẻ em nhà trẻ
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục
Giới tính

30/10

30/01 năm sau

30/6

Sở GD&ĐT


8
Số trẻ em. Chia ra:
Nhóm trẻ 3-12 tháng
Nhóm trẻ 13-24 tháng
Nhóm trẻ 25-36 tháng
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục.
Giới tính30/01 năm sau


Sở GD&ĐT


9

Số trẻ em mới tuyển
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục.
Giới tính

30/10Sở GD&ĐT


10


Số trẻ em dân tộc
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục.
Giới tính

30/10

30/01 năm sau


Sở GD&ĐT


11
Số trẻ em dân tộc. Chia ra:
Nhóm trẻ 3-12 tháng
Nhóm trẻ 13-24 tháng
Nhóm trẻ 25-36 tháng
63 tỉnh/thành phố. Loại hình: Công lập, dâ